Taideterapia/Konstterapi

Mitä taideterapia on?

Taideterapiassa käytetään erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja, ja taideterapiasuuntauksia on useita. Terapian välineinä voi toimia mm. kehon liike, kuvataide, musiikki tai sanataide. Taiteellisiin tavoitteisiin ei pyritä, eikä asiakkaan tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai taitava voidakseen työstää elämäntilannettaan taiteen avulla.

Ekspressiivisessä taideterapiassa painotetaan luovuuden ja taiteen merkitystä uusien ratkaisujen löytämisessä, sekä työskennellään monitaiteisesti; keskustelusta voidaan siirtyä maalamiseen, joka voi johtaa sanataiteelliseen havainnoimiseen, josta voi syntyä kehon liike jne. Ongelma-ajattelun sijaan ekspressiivisen taideterapian tarkastelukulma on mielenkiintoisia ilmiöitä tutkiva. Keskustelu on oleellinen osa terapiamuotoa eikä taiteen teko joka tapaamisella ole välttämätöntä, vaan vapaaehtoista.

Taiteen tekemisessä itse kokemus on olennaista, jonka kautta uusien toimintatapojen kehittyminen ja onnistumisen kokeminen toimii asiakasta elävöittäen ja voimaannuttaen. Taideterapia toimii elvyttävästi ja läsnäoloa lisäävästi. Se soveltuu kaikille; eri ikäryhmille, psyykkisesti oirehtiville ja haasteellisissa elämäntilanteissa oleville. Ekspressiivisen taideterapian menetelmää voidaan käyttää ennaltaehkäisyyn, kuntoutukseen sekä mielenterveyden hoitamiseen. Voidakseen olla mahdollisimman läsnä taideterapeuttisessa hoitoprosessissa asiakas ei voi olla akuutissa kriisitilantessa, vahvan psyykelääkityksen vaikutuksen alainen tai päihderiippuvainen.

Vad är konstterapi?

Inom konstterapi tillämpas olika konstnärliga uttrycksformer, och det finns ett flertal olika konstterapiriktningar. I terapin kan bl.a. kroppsrörelse, ord- och bildkonst eller musik tillämpas. Terapiformen är inte prestationsinriktad och förutsätter inte heller förhandskunskaper av konstutövning.

I uttryckande (expressiv) konstterapi betonas det mångkonstnärliga skapandets och konstens betydelse i uppkomsten av nya lösningar. Ett samtal kan leda till bildskapande, som i sin tur kan utmynna i en kroppsrörelse, som ger en ton, varav en mening kan tänkas uppkomma. Framom problemfokuserat tänkande eftersträvas ett gemensamt undersökande av intresseväckande fenomen. Samtalet utgör en betydelsefull del av terapiarbetet där de skapande momenten ingår frivilligt och enligt klientens behov och läggning. Upplevelsen i skapandet ses som det väsentliga, genom vilket nya sätt att fungera kan utvecklas. Detta kan ses leda till ökad självkännedom, närvaro, vitalitet och handlingskraft hos klienten. Konstterapi lämpar sig för alla åldersgrupper i varierande livssituationer. Uttryckande konstterapimetodik kan tillämpas preventivt, i rehabiliterande syfte, samt vid vård av psykisk ohälsa. För att kunna vara möjligast delaktig i terapiprocessen bör klienten inte befinna sig i en akut kris, missbruk, eller ha en närvarohämmande psykofarmakamedicinering.